Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.3 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

 • Zvýšení cestovní rychlosti MHD
 • Zvýšení přesnosti a pravidelnosti MHD
 • Snížení spotřeby energie v MHD
 • Snížení provozních nákladů MHD
 • Zvýšení komfortu jízdy MHD
 • Zvýšení bezpečnosti MHD
 • Snížení nepříznivého vlivu na ostatní účastníky provozu

Vypracování obecného návodu pro projektování preference MHD na SSZ (HW + SW) za účelem tvorby systémově korektních a dostatečně účinných řešení pro preferenci MHD při dostupné eliminaci negativních vlivů preferenčních zásahů pro ostatní účastníky provozu, zejména pro chodce, ale také pro automobily. Opatření reaguje na současnou situaci velkého množství projektantů DŘ ze soukromé sféry a jejich různou kvalitu, zatímco odborná městská organizace realizuje jen zanedbatelný podíl projektů.

Obsahuje typy preferenčních zásahů a jejich vhodnost použití s ohledem na charakter křižovatky a způsob řízen (prodlužování vlastní fáze, předvýběr vlatní fáze, vložení vlastní fáze navíc, změna pořadí fází, předvýběr kolizní fáze, prodlužování kolizní fáze, tvorba multifází).

Obsahuje především:

 • Zajištění vhodné časové vzdálenosti detekce vozidel před křižovatkou tak, aby SSZ mohlo optimálně reagovat (dle charakteru křižovatky obvykle 20 – 35 s). Případné doplnění blízké detekce cca 10 s před křižovatkou.
 • Problematiku dveřního signálu (kontaktu).
 • Zásady pro systémově správná řešení navrhování SSZ, aby v důsledku chyb nedocházelo ke stavům, kdy v současnosti preference někdy zafunguje, ale při dalším průjezdu dojde například k ukončení volna těsně před vozidlem; zásady pro režim „trvalá zelená“.
 • Zásady pro dostečně účinná řešení, aby nedocházelo k situacím, že signalizace většinu dne preferenci MHD vůbec neumožňuje, nebo je prakticky neúčinná až neměřitelná.
 • Zásady pro navrhování preference MHD na koordinovaných tazích pro IAD, s ohledem na míru narušení koordinace a možné způsoby následného zakoordinování.
 • Zajištění preference MHD v režimu fBŽ (zvlášť pro tramvaje a autobusy), který dle současné metodiky preferenci MHD vylučuje ve prospěch chodce; nutná úprava metodiky.
 • Řešení preference MHD na SSZ u zastávek pro zajištění lepšího přístupu chodce na zastávku, aniž by byla narušena kvalita preference MHD.
 • Praktické rady pro realizaci DŘ (měření na místě a převod výsledků do tvorby DŘ apod.
 • Doporučení pro zvyšování bezpečnosti pro levé odbočení přes TT na plný kruhový signál.