Radlická radiála (projektová příprava)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

Radlická radiála umožní převést značnou část vnitroměstské automobilové dopravy mezi západním sektorem hlavního města a jeho centrální oblastí po technicky vybavené trase s vysokým podílem tunelů a rozsáhlými protihlukovými opatřeními Zprovoznění Radlické radiály zajistí snížení dopravní zatížení (zejména na území Prahy 5) na stávajících dopravně významných ulicích procházejících stávající převážně obytnou zástavbou (např. Plzeňská, Vrchlického).

Radlická radiála rovněž umožní urbanizovat část města v přilehlém území.


Jedná se o dokončení projektové přípravy Radlické radiály. Radlická radiála je součástí nadřazeného komunikačního systému hl. m. Prahy. Závazně je vymezena koridorem v ZÚR hl. m. Prahy i plochou v platném ÚP hl. m. Prahy. Radlická radiála se napojuje u Třebonic na Pražský okruh ve stávající MÚK, její zprovozněný úsek tvoří Rozvadovská spojka, ukončená v MÚK s Bucharovou ulicí. Od této křižovatky trasa Radlické radiály vede podél severovýchodního okraje Jihozápadního Města na východ přes Butovice a Jinonice v koridoru Radlické ulice, kde jsou navrženy dva tunelové úseky vzájemně oddělené otevřeným zahloubeným úsekem umožňujícím dodatečné zakrytí. Od Jinonic ke Zlíchovu je trasa Radlické radiály navržena v samostatné trase tunelem, který je v prostoru Zlíchova na úpatí Dívčích hradů zaústěn do budoucí MÚK s Městským okruhem.

 

V rámci doprovodných staveb bude humanizována stávající ulice Radlická.

 

Součástí projektu jsou navržena opatření pro zmírnění negativních vlivů (zejména z pohledu imisní a hlukové zátěže) na okolí zástavbu s jasným cílem splnění limitních hodnot daných současnými právními předpisy. Z akustického hlediska tak vliv RR je buď pod hygienickými limity, anebo v místech, kde je již v současné době hladina hluku nad limity nedochází k jejímu dalšímu navyšování. Vliv RR na ovzduší bude podlimitní ve všech zákonem daných škodlivinách (oxid dusičitý NO2, částice frakce PM10 a PM2,5, Benzen, Benzo(a)pyren). Projekt obsahuje návrh kompenzační opatření – výsadbu zeleně v rozsahu 400 ks dřevin (k záchytu prachových částic PM10, resp. v nich obsažených B(a)P). Dalším možným opatřením za účelem snížení prašnosti je pravidelný úklid a údržba komunikace.