Oprava Libeňského mostu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

Zachování provozuschopného přemostění řeky v dané lokalitě.


Libeňský most je soubor celkem šesti mostů spojující Holešovice a Libeň. Hlavní soustava dvou mostů byla vybudována od roku 1924 do roku 1928. Na stavbě se uplatnila forma trojkloubových oblouků z prostého betonu. S dalším rozvojem Libně a Holešovic se původní dva mosty doplnily o soustavu dalších čtyř mostů.  Samotné mostní konstrukce mají délku 370m, při započítání navazujících zemních těles s komunikacemi pak 780 m. Aktuálně probíhá na Ministerstvu kultury (MK) řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku.

Beton základů je nehomogenní a napaden síranovou korozí. Betony nosné konstrukce jsou nehomogenní s nízkou odolností na mrazuvzdornost. Izolační souvrství je v místech přechodu z jednoho pásu do druhého narušené. Zatížitelnost mostu je výrazně snížená s dopadem na dopravu. Nyní probíhá na mostu přes Vltavu V009 staticko-dynamický průzkum a materiálové zkoušky s cílem, doporučit technologii opravy, případně demolici.

Stavební stav mostů je v celkovém hodnocení od stupně IV-uspokojivý až po stupeň VI-velmi špatný.

Další postup je na rozhodnutí MK zásadně závislý. Pokud Libeňský most nebude zařazen mezi kulturní památky a bude prodloužena platnost stavebního povolení na mosty pak bude možné realizovat rekonstrukci dle současného projektu nebo ZHMP rozhodne o odepsání dosavadní přípravy a zahájí se práce na projektu opravy ve stávající šířce 21 m. Pokud bude Libeňský most zařazen mezi kulturní památky, tak téměř jistě nebude prodloužena platnost hlavního stavebního povolení na mosty a bude nutno zahájit zcela novou projekční přípravu památkově chráněného Libeňského mostu.