Zavádění BIM pro dopravní infrastrukturu

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

Efektivní správa dopravních staveb, možost automatizovaného řízení stavebních strojů v realizační fázi. Nižší náklady na projektovou dokumentaci při rekonstrukci. Možnost uplatňovat připomínky správce infrastruktury již ve fázi návrhu.


Studie závádění standardu BIM (komlexní digitální informační systém pro infrastrukturu) do všech projektových prací a managementu údržby dopravních cest ve městě. Opatření je zaměřeno na prověření zavádění BIM již v úrovni projektové dokumentace u všech dopravních staveb a jeho následné využívaní v městských společnostech a firmách po celou dobu životnosti stavby. V městských společnostech a firmách bude tedy kromě procesních opatření nezbytné doplnit softwarové a hardwarové vybavení a vyškolit pracovníky. Standard pro Prahu by měl vzejít ze standardu MD ČR pro ŘSD/SŽDC/ŘVC, který bude projednáván v roce 2018 a rozšířen o zjištění ve studii. Nezbytné je definovat HW, SW vybavení, nároky na personální kapacity a definnovat datový model potřebný z hlediska správce infrastruktury. Stanoveny by měly být nároky na projektovou dokumentaci. Nezbytné je také definovat provázání BIM se stávajícím GIS systémem města.