Studie snížení hlukové a imisní zátěže severní části města

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.5 Dokončení Městského okruhu

Opatření spočívá ve studijním prověření různých variant řešení tak, aby bylo dosaženo dodržování hlukových a imisních limitů v oblastech s obytnou zástavbou. Podnětem je stávající neuspokojivá situace nejen v ulici V Holešovičkách.

Studie by měla potvrdit, zda je nezbytné sadu opatření navrhovaných v roce 2019 Plánem udržitelné mobility doplnit, aby v dané části města mohlo být dosaženo předsevzatých cílů na straně zlepšení životního prostředí. Je nezbytné, aby studie reflektovala dosavadní i očekávané investice města (např. naplňování akčních plánů, požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, atp.) a respektovala předpoklady vývoje zdrojů znečištění uvedené v nadřazených strategiích. Po zprovoznění severní části Pražského okruhu by studie měla v ulici V Holešovičkách cílit na splnění hlukových limitů bez uplatnění tzv. staré hlukové zátěže. 

V případě, že se ukáže nezbytné realizovat další opatření, musí studie navrhnout a posoudit (multikriteriální analýzou, cost-benefit analýzou) širší spektrum možných variant řešení za účelem vytipování a označení funkčně dostatečných, ekonomicky přiměřených a brzy realizovatelných řešení.

Porovnání dopadů možných řešení se nesmí věnovat pouze úzce vymezené oblasti města, ale musí posoudit jejich možný dopad na obyvatele a fungování města (např. u zahloubení ulice V Holešovičkách především ve směru do centra města se lze důvodně obávat negativních dopadů na celou severní část města – provozní vazba nového tunelu na nestabilní tunelovou kaskádu na Městském okruhu). Dále je třeba kvantifikovat i případná rizika v době výstavby.

Mezi hypotetickými řešeními lze očekávat například:

  • zmírňující pásy zeleně při hlavním dopravním prostoru zatížených tras,
  • organizační opatření (př. snížení povolené rychlosti v nočním období),
  • ukončení dálkových autobusů na kapacitním terminálu Letňany (namísto Holešovic a Florence),
  • telematické aplikace s proměnným značením (př. vypnutí motoru, uvolňování pruhu před projíždějící MHD),
  • ambicióznější převedení části dopravní zátěže na stávající MHD,
  • výkupy nebo změna funkčního využití nemovitostí tam, kde nejsou dostupné přiměřené možnosti ochrany,
  • adaptace připravovaných dopravních staveb, především Libeňské spojky a MO,
  • jednosměrné, v nejzazším případě obousměrné tunelové řešení některých úseků,
  • zcela nové koridory, v případě, že by jejich pozitivní efekt měl být vyšší a náklady by nepřesahovaly předchozí těžkou variantou,
  • pozastavení rozvoje a dalšího posilování vnitřní části města.