Studie generální opravy Strahovského tunelu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

  • revitalizace stavebních částí Strahovského tunelu a prodloužení jeho životnosti,
  • snížení rizika náhlého výpadku kritické dopravní infratruktury,
  • adaptace na stávající bezpečnostní požadavky kladené na tunelové stavby,
  • snížení nákladů na běžnou stavební a nestavební údržbu včetně mimořádných oprav,
  • příp. i řešení kapacitní nedostatečnosti Strahovského tunelu.

Nutnost opravy Strahovského tunelu byla zřejmá již v roce 2010. Hlavní prohlídka, která se realizovala v období od 25. 4. 2015 do 31. 8. 2016 nutnost generální opravy potvrdila. Při odkládání dlouhodobě účinného řešení lze očekávat, že další kontrolní prohlídky již mohou označit závady neslučitelné se zachováním provozu ve Strahovském tunelu. To je hrozbou jak pro povrchovou komunikační síť města (absence kapacitně srovnatelné náhrady), tak i pro efektivitu provozu navazujících tunelových staveb.

Studie generální opravy by měla ze stavebního hlediska řešit variantní možnosti generální opravy jak z hlediska časového, finančního, provozního ale i z hlediska použitelnosti či nahrazení a doplnění všech stavebních konstrukcí, které jsou v tunelu použity (např. vozovky, ostění, izolace proti vodě, vnitřní konstrukce atd.). Generální oprava stavebních částí tunelových trub nelze provádět za provozu, proto by měla studie definovat i případnou potřebu dostavby třetí, tzv. východní tunelové trouby Strahovského tunelu. Očekává se, že by existence východní tunelové trouby umožnila eliminovat hrozící výpadek klíčové dopravní infrastruktury na Městském okruhu a po dokončení oprav by tato nová kapacita umožnila vyřešení stávající kapacitní nedostatečnosti Strahovského tunelu.

Náročnost generální opravy Strahovského tunelu nelze bez předchozího prověření přesněji odhadnout. Očekává se však, že výše finančních potřeb může být v řádu miliard až desítek miliard korun, podle rozsahu nezbytných stavebních prací a použitých technologií.