Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

Územní a funkční stabilizace potvrzených záměrů přinese:

  • možnost územně regulovat dotčené lokality tak, aby v nich bylo možno vést dopravní infrastrukturu
  • efektivnější územní plánování s napojením na vydefinovanou dopravní osu
  • aktualizovat územní plány příslušných samosprávných entit
  • zahájit proces přípravy konkrétních záměrů

Realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty:

náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou

  • zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti
  • vznik nových přímých spojení (ze Středočeského kraje nejen k nejbližší stanici metra, ale také do dalších oblastí města – výhoda systémového efektu tramvají)
  • zajištění obsluhy nově se rozvíjejících lokalit
  • zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky)
  • zlepšení přestupních vazeb veřejné dopravy a prohloubení integrace
  • ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy

Jedná se o skupinu záměrů na prodloužení tramvajových tratí z Prahy do Středočeského kraje s cílem zvýšení kapacity, rychlosti, spolehlivosti a komfortu cestování zejména v oblastech, které nejsou dostatečně nebo vůbec obslouženy železniční dopravou. 

Na základě technického a provozně-ekonomického ověření vybraných záměrů (Středočeský kraj v úzké kooperaci s HMP) by mělo dojít k potvrzení dalšího sledování. 

Opatření má za cíl územně a funkčně stabilizovat potvrzené a dále sledované záměry v horizontu roku 2030. V případě jednoznačné shody a podpory všech dotčených stran lze v tomto časovém horizontu zahájit i projektovou přípravu.

Průmět do územně-plánovacích dokumentací provedou věcně příslušné instituce všech dotčených samosprávních útvarů (HMP, Středočeský kraj, dotčené obce).