Preferenční osy VHD v Praze

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy; zvýšení ekonomické a energetické efektivity provozu veřejné dopravy; zvýšení kapacity infrastruktury veřejné dopravy (souvislost s očekávaným vyšší podílem veřejné dopravy na dopravním výkonu); možnost spojení s komplexní rekonstrukcí a zklidněním ulice a rekonstrukcí zastávek.


Předmětem opatření je realizace komplexní preferenčních opatření (efektivní kombinace prostorových opatření a preference na SSZ, respektive související řízení dopravního proudu) v uceleném úseku za účelem zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti veřejné dopravy (atraktivita VHD pro cestující), eliminace negativního vlivu automobilové dopravy na provoz VHD a zvýšení ekonomické a energetické efektivity jejího provozu. Součástí opatření budou i úpravy zastávek VHD.

Předmětem opatření je realizace komplexních preferenčních opatření (efektivní kombinace prostorových opatření a preference na SSZ, respektive související řízení dopravního proudu) v ucelených úsecích sítě VHD v Praze za účelem výrazného zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti veřejné dopravy (atraktivita VHD pro cestující), eliminace negativního vlivu automobilové dopravy na provoz VHD a zvýšení ekonomické a energetické efektivity jejího provozu. Součástí opatření budou i úpravy zastávek VHD.

Opatření zahrnuje realizaci následujících preferenčních os:

Preferenční osa PO-01 

Preferenční osa Prosek – Vysočany – Libeň – Jarov – Hrdlořezy/Ohrada pokrývá z hlediska infrastruktury a preference MHD významné tangenciální spojení Proseka, Vysočan a Žižkova, respektive Hrdlořez s cílem zvýšit rychlost a spolehlivost průjezdu významných metropolitních autobusových linek 136, 177, 183 a 195 dopravně komplikovanou oblastí Vysočan (místní komunikace zatížené intenzitami IAD, množství významných křižovatek, apod.). Část preferenční osy využívají také linky 109, 146, 151, 158 a 375.

(Odhadované investiční náklady: 20 215 000 Kč.)

Preferenční osa PO-02

Preferenční osa Malešice – Skalka – Zahradní Město pokrývá z hlediska infrastruktury a preference MHD významné tangenciální spojení z oblasti Vysočan a Malešic směrem na Zahradní Město/Košík/Jižní Město/Petrovice. V rámci ul. Průběžná je součástí preferenční osy i tramvajová trať V Olšinách – Zahradní Město (rekonstrukce trati byla dokončena v roce 2014).

(Odhadované investiční náklady: 5 460 000 Kč.)

Preferenční osa PO-03

Preferenční osa Petrovice – Háje – Chodovec – Jižní Spojka – Smíchov v celé délce pokrývá z hlediska infrastruktury a preference autobusů VHD významný tangenciální přepravní tah obsluhovaný linkou 125, která zajišťuje rychlé a velmi atraktivní spojení Petrovic a Jižního Města s oblastí Smíchova. Východní část preferenční osy spolu s preferenční osou Spořilov – Bohdalec – Želivského pokrývá i významný přepravní tah Jižní Město – Spořilov – Vršovice – Želivského/Vinohrady reprezentovaný linkami 136 a 213. Kromě těchto metropolitních autobusových linek částečně využívají preferenční osu další městské i příměstské linky PID – 183, 226, 227, 381, 382, 383, 387 v úseku Petrovice – Háje a linky 118, 190, 196, 197 v oblasti Barrandovského mostu.

Vysokou důležitost preferenční osy umocňuje fakt, že východní část preferenční osy využívá velké množství linek a západní část tvořená úseky místních rychlostních komunikací 5. května a Jižní spojka, Barrandovským mostem a ul. Strakonická má naprosto zásadní a kritický význam pro stabilitu provozu linky 125, její spolehlivost a celkovou atraktivitu tohoto významného tangenciálního spojení.

(Odhadované investiční náklady: 26 130 000 Kč.)

Preferenční osa PO-04

Preferenční osa Spořilov – Vršovice – Želivského pokrývá z hlediska infrastruktury a preference autobusů MHD významný tangenciální přepravní tah Jižní Město – Vršovice, který je reprezentován zejména svazkem metropolitních autobusových linek 135, 136 a 213, nicméně ve významných částech využívají definovanou preferenční osu i linky 101, 139, 150 a částečně také 124 a 139.

(Odhadované investiční náklady: 12 740 000 Kč.)

Preferenční osa PO-05

Preferenční osa Strakonická pokrývá z hlediska infrastruktury a preference autobusů VHD významný radiální svazek autobusových městských linek směřujících z oblasti Zbraslavi a Radotína a především příměstský linek směřujících z oblasti jižně od Prahy (Dobříš/Mníšek pod Brdy/Davle) k terminálu veřejné dopravy „Smíchovské nádraží“. Význam těchto autobusových linek je ještě umocněn neexistencí atraktivní kolejové dopravy do této části regionu. V rámci preferenční osy se mimojiné předpokládá stavební rozšíření ul. Strakonická o vyhrazený jízdní pruh v úsecích, kde nelze jej nelze vyznačit ve stávajícím profilu komunikace.

(Odhadované investiční náklady: 100 000 000 Kč.)

Preferenční osa PO-06a

Preferenční osa Sedlec – Podbaba – Dejvice pokrývá z hlediska infrastruktury a preference MHD významný radiální směr linek veřejné hromadné dopravy úseky reprezentovaný zejména páteřní linkou 107 zajišťující zejména časté a rychlé spojení Suchdola a Sedlce s páteřními systémy kolejové dopravy v Dejvicích, tento úsek preferenční osy využívá i tramvajová doprava (v úseku Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí) a další městské i příměstské linky spojující příměstské oblasti s terminálem VHD „Dejvická“.

(Odhadované investiční náklady: 7 150 000 Kč.)

Preferenční osa PO-06b

Preferenční osa Dejvice – Střešovice – Břevnov – Vypich – Motol – Nové Butovice pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní vztah Dejvice – Střešovice – Vypich – Motol – Nové Butovice.  Tato relace obsluhovaná autobusovými linkami doplňuje radiální kolejovou dopravu a nabízí tangenciální propojení oblastí. Na trase se ovšem nachází více kritických bodů, které této trase snižují atraktivitu.

(Odhadované investiční náklady: 9 620 000 Kč.)

Preferenční osa PO-07a

Preferenční osa Kačerov – Krč – Lhotka – Modřany (západní větev preferenční osy PO-07) pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní vztah mezi obytnými oblastmi Modřany a Lhotka na jedné straně a přestupními terminály na páteřní kolejovou dopravu Kačerov a Budějovická na straně druhé. V rámci preferenční osy se vyskytuje i další celoměstsky významný cíl dopravy – Thomayerova nemocnice.

(Odhadované investiční náklady: 6 695 000 Kč.)

Preferenční osa PO-07b

Ulice Vídeňská zajišťuje příjezd do Prahy z jihovýchodního okolí pražské aglomerace a zároveň z okrajových částí Prahy nacházejících podle této komunikace. Pro autobusy slouží zejména jako příjezd k terminálům Kačerov a Budějovická. Komunikace je tak velmi silně zatížena a zejména v ranní špičce ve směru do centra dochází k častým kongescím a ke zdržením 10 i více minut.

(Odhadované investiční náklady: 99 320 000 Kč.)

Preferenční osa PO-08

Preferenční osa Palackého náměstí – Josefov pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní tah na pravém břehu Vltavy v centrální části města. Preferenční osa je orientována z větší části na tramvajovou dopravu a je reprezentována zejména páteřní tramvajovou linkou č. 17. Jako součást opatření se předpokládá omezení/vyloučení tranzitní dopravy v linii ulic Smetanovo nábřeží – Křižovnická – 17. listopadu.

(Odhadované investiční náklady: 18 850 000 Kč.)

Preferenční osa PO-09

Preferenční osa Hostivař – Kyje/Hrdlořezy pokrývá významný tangenciální autobusový tah spojující jihovýchodní a severovýchodní oblast hlavního města Prahy vedený po ulici Průmyslová zatížené vysokými intenzitami IAD, které negativně ovlivňují plynulost a spolehlivost provozu vozidel MHD. Požadavek na zajištění plynulosti a spolehlivosti provozu je zvláště důležitý u metropolitních autobusových linek zajišťující významná tangenciální spojení. V případě této preferenční osy se jedná o linky 125 a 183, respektive i linku 181. Kromě těchto linek částečně využívá tuto preferenční osu i linka 223.

(Odhadované investiční náklady: 3 250 000 Kč).

Preferenční osa PO-10

Preferenční osa Ruzyně – Veleslavín – Dejvice pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní tah „Letiště Václava Havla Praha/sídliště Na Dědině – Veleslavín – terminál VHD při stanici metra Dejvická“ reprezentovaný zejména metropolitní autobusovou linkou 119 zajišťující hlavní spojení města a letiště veřejnou hromadnou dopravou, tramvajovou dopravou v úseku Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Dejvická, respektive svazek dalších autobusových linek regionálních autobusových linek spojujících Kladensko s hlavním městem, respektive s terminálem VHD Nádraží Veleslavín.

(Odhadované investiční náklady: 4 810 000 Kč).