Plná integrace VHD Středočeského kraje

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

– rozvoj tangenciálních vazeb (Praha), regionálních vazeb (Středočeský kraj);
– zajištění rychlé dopravy pro vzdálenější významné lokality
– zvyšování efektivity provozu (zlepšování koordinace linek);
– zvyšování atraktivity pro cestujícího s cílem získávat nové cestující dosud využívající individuální automobilovou dopravu (důraz na rychlost, jednoduchost a přehlednost sítě a jejího používání);
– kvalitní a rychlé přestupní vazby (terminály) mezi jednotlivými druhy dopravy (minimalizace časových ztrát pro cestujícího, pro efektivní oběh vozidel i z pohledu potřebné kapacity, atraktivní zázemí pro cestujícího);
– u terminálů, stanic a významnějších zastávek kolejové dopravy vytvářet podmínky umožňující přestupy z aut (systém K+R), zaparkování aut (systém P+R) a jízdních kol (systém B+R);
– realizace preferenčních opatření pro hromadnou dopravu (zrychlení dopravy, zlepšení pravidelnosti a spolehlivosti provozu, finanční úspory na množství vypravovaných vozidel);
– segregace železničních tratí dálkové a příměstské dopravy pro eliminaci zpožďování příměstské dopravy a pro možnost zahušťovat časový takt dle aktuální potřeby;


Společný integrovaný dopravní systém (IDS) Prahy a Středočeského kraje si klade za svůj hlavní cíl zlepšení systému veřejné hromadné dopravy. Přinese užitek především všem cestujícím z obou krajů (možnost přestupu na jakýkoliv dopravní prostředek veřejné dopravy na 1 jízdenku, návaznosti spojů, atd.), ale i objednavatelům (odstranění financování duplicit, koordinace linek) a dopravcům (stabilita závazku, možnost rovnoměrného obnovování vozového parku). K naplnění cíle je třeba dokončit integraci VHD na celém území Středočeského kraje a dokončení napojení dosud nezaintegrovaných železničních a autobusových linek na hl. m. Prahu.

Provozní náklady na pokrytí protarifovací ztráty ve výši cca 203 mil. Kč budou rozděleny mezi Prahu a Středočeský kraj na základě počtu km ujetých na příslušném území města/kraje. Dle návrhu rozpočtů pro rok 2018 se jedná o cca 106  mililnů Kč do rozpočtu hl. m. Prahy (zejména zapojení rychlíkové dopravy do IDS a zapojení dosud nezintegrovaných úseků autobusové dopravy), cca 97 milionů Kč pro rozpočet Středočeského kraje (dokončení železniční i autobusové integrace na zbylém území Středočeského kraje).