Oprava Jiráskova mostu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

Zachování provozuschopnosti a prodloužení životnosti mostu.


Jiráskův most patří ke složitým stavbám prostorového řešení, kde předpolí mostu ovlivnilo jeho šířkové uspořádání. Šířka mostu 21 m je v krajním mostním poli zvětšená na 27 m s nálevkovitým rozptylem až na 70 m. Most má 6 obloukových polí ze železobetonu, s horní mostovkou na pilířích, spojenou s oblouky v jeden staticky spolupůsobící nosný celek. V každém poli je 8 obloukových žeber spojených při mostním líci deskou. Žebra jsou vždy po dvou spojena příčnými ztužidly tvořící po šířce mostu čtyři samostatné pásy. Z důvodů nepříznivých plavebních okolností vyšla hodnota smělosti oblouků poměrně vysoká s vazbou na okolní mosty. Most je založený na masivních železobetonových kesonech, které sestoupily až na skalnaté dno.

Složitost statického systému a spolupůsobení jednotlivých prvků má za následek malou rezervu ve zvyšování nahodilého zatížení.

Železobetonová konstrukce, které je v detailech svázaná spolupůsobením jednotlivých statických celků a kde ztráta únosnosti se promítá do širších vztahů. Do nosné konstrukce zatéká a trvale se tak snižuje pasivační odpor betonu proti pronikání plynů a kontaminované vody.

V současné době je stavební stav tohoto mostu hodnocen stupněm V-špatný.

Je doporučena celková rekonstrukce železobetonových prvků a obnova izolačního souvrství.