Oblastní dopravně závislé řízení a detekce incidentů

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy,
  • snížení rizika vzniku následných škod na zdraví i majetku,
  • zvýšení informovanosti a orientace účastníků silničního provozu,
  • zlepšení negativních dopadů na životní prostředí působením dopravy (exhalace, hluk, atd.),
  • úplná pasportizace a monitorování stavu telematických zařízení na území hl. m. Prahy,
  • zefektivnění správy a údržby telematických zařízení.

Projekt řeší zkvalitnění řízení dopravy ve vybraných 39 oblastech, přičemž je očekáván širší přesah pozitivního dopadu na řízení dopravy. Dovybavení a změna v řízení se týká 222 vybraných křižovatek řízených SSZ připojených do oblastních ústředen typu Scala, přičemž se předpokládá zajištění konektivity na vyšší úrovně řízení a doplnění potřebným počtem strategických detektorů.

Další významnou funkcí, o kterou bude rozšířen systém řízení dopravy v Praze je detekce incidentů (př. mimořádných událostí) ve 134 lokalitách. Jedná se o místa v těsné blízkosti křižovatek i na úsecích. Zařízení jsou schopna detekovat události jako stojící vozidlo, pomalé vozidlo, kongesce, předmět na vozovce, vozidlo v protisměru, chodec na vozovce či ztráta viditelnosti. Na mimořádné události, které mohou v běžném provozu nastat, bude potom možné rychleji a efektivněji reagovat.

V souladu s trendy vývoje v řízení dopravy bude v rámci projektu testováno využití kooperativních systémů pro dopravně závislé řízení. Byly vybrány dvě navazující oblasti pro osazení RSU.

Dále bude v rámci projektu stěžejní i realizace a implementace nového systému pro pasportizaci telematických zařízení. Jedním druhem vstupů budou automatická hlášení a vstupy ze samotných zařízení, dále systém je také navržen pro záznam manuálních vstupů z pravidelných kontrol a revizí prováděných obsluhou a také se vstupy, které budou moci zadávat běžní účastníci provozu na pozemních komunikacích pomocí mobilní aplikace (integrace s dopravními aplikacemi). Podstatnou a nezbytnou aktivitou je také prvotní manuální (fyzická) pasportizace všech telematických zařízení v rámci dotčeného území.