Městský okruh- Pelc-Tyrolka – Štěrboholská r. (proj.příp.)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.5 Dokončení Městského okruhu

Pozitivní dopady

  • Vytvoření potenciálu pro regulaci dopravy uvnitř centra města a humanizaci uličních profilů.
  • Snížení negativních dopadů z dopravy na životní prostředí v trasách vedoucí nad realizovaným tunelem a v okolí této trasy
  • Potenciál uvolnění povrchové sítě pro veřejnou dopravu, pěší, cyklistickou dopravu a veřejný prostor
  • Potenciál na urbanizaci území (dostavbu) v oblasti kolem celé trasy
  • Zrychlení cest realizujících se po trase MO, zlepšení dostupnosti území v Praze i mimo Prahu
  • Možnosti zavedení moderních technologií v dopravě (např. autonomní provoz z důvodů segregace automobilové dopravy v tunelu)

Jená se o projektová příprava souborur staveb Městského okruhu č. 0081 (úsek Pelc-Tyrolka – Balabenka), č. 0094 (úsek Balabenka – Štěrboholská radiála) a Libeňskou spojku (LS) č. 8313, jejichž realizací dojde ke kompletnímu dokončení vnitřního pražského okruhu. Podle předpokladu platného územního plánu hl. m. Prahy z roku 1999  jsou tyto tři stavby v severovýchodním segmentu města součástí nadřazeného systému hlavních komunikací.

Po svém dokončení nabídne soubor staveb MO a LS novou alternativní trasu (například oproti Severojižní magistrále) s nabídkou plynulejšího a rychlejšího spojení městem, nejen ve směru sever-jih a naopak. Celý dokončený Městský okruh zajistí objízdnou komunikaci širšího centra města, takže bude možné významně omezit průjezdnou dopravu centrem, preferovat hromadnou dopravu, včetně dopravy pěší a cyklistické a přistoupit k aktivní regulaci pro město zbytné individuální automobilové dopravy.

Délka zbývající připravované části MO je 8,8 km, délka Libeňské spojky je 1,4 km. Z této délky je předpokládáno vedení trasy v ražených a hloubených tunelech v celkové délce cca 7 km.

Předpokládané intenzity na trase jsou ve cca 80 tisíc aut/den. Stavba je uvažována jako čtyřpruh, v průpletech šestipruh.

Stavba Libeňské spojky sice tvoří samostatný stavební objekt, jedná se však o integrální součást staveb MO. Zajišťuje přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála-ul. V Holešovičkách-Liberecká, Zenklova ul., Davídkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže-Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu a další komunikační síť místního významu (Prosecká ul., Zenklova ul, atd.). Převládajícími toky dopravy je propojení směru z dálnice D8 přes Proseckou radiálu a směr ze Zenklovy ulice od Kobylis na MO (Balabenku) a pokračování dále na Malešice a naopak.

Součástí stavby je zároveň řada opatření pro umožnění dotvoření dnes z velké části brownfieldového území, dokončením potřebné infrastruktury.Kromě trasy MO pro dopravu automobilovou individuální je podstatnou náplní investice komplexní řešení infrastruktury pro bezmotorovou dopravu v celé dotčené oblasti od MÚK Rybníčky až po Pelc-Tyrolku a Vychovatelnu. Jak v úrovni hlavních cyklotras mj. sever jih, tak i v řadě chráněných (separovaných) tras pro cyklisty a pěší vazby. V neposlední řadě dojde k dotvoření nebo jeho umožnění, hned několika přírodně a krajinářsky významných lokalit, jako je povltaví-Bílá skála, Metropolitní park apod.

Zprovoznění MO je vázáno podmínkami z EIA, mezi nejpodstatnější patří zprovoznění všech staveb MO a LS najednou, zklidnění dopravy pomocí mýtného systému uvnitř MO, zprovoznění Pražského okruhu.