Jednotný organizátor IDS Prahy a Středočeského kraje

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

  • jedna funkční organizace s jasnými kompetencemi a vymezeným územím  

Pro zabezpečení skutečné funkčnosti společného integrovaného dopravního systému (IDS) Prahy a Středočeského kraje je nutné zřídit jednoho společného organizátora dopravy ve vlastnictví obou krajů. Současné jednotlivé příspěvkové organizace ROPID (zřizovatelem je hl. m. Praha) a IDSK (zřizovatelem je Středočeský kraj) jsou výchozím základem tohoto společného organizátora. Založení společného organizátora jako příspěvkové organizace vlastněné oběma kraji brání zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který v současnosti neumožňuje, aby příspěvkovou organizaci zřídilo více zřízovatelů společně.Tento problém lze vyřešit legislativní změnou § 27 a násl. výše uvedeného zákona, která by zakotvila možnost zakládat společnou příspěvkovou organizaci více zřizovatelů.

Organizátor, dle dlouholetého a osvědčeného konceptu ROPID, bude vykonávat všechny funkce, které mu dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, náleží. Jedná se zejména o smluvní zajištění a financování IDS, koncepce a projektování dopravy, kontrola kvality služby, jednotný marketing, řízení provozu (koordinační dispečink), technický rozvoj, aj.

Financování provozu organizátora včetně systémových služeb má probíhat podílově z rozpočtů jednotlivých zřizovatelů (hl. m. Praha a Středočeský kraj). Stejně jako dosud bude zachován také podíl financování od dopravců, kterým se lze promítnout financování systému do rozpočtů všech subjektů, které budou v IDS zapojeny, byť nebudou vlastníky organizátora.

Vzhledem k využívání významného podílu rychlíkovému segmentu, který je výhradně v gesci Ministerstva dopravy ČR, pro potřeby cestujících integrovaného dopravního systému, se navrhuje spoluúčast Ministerstva dopravy na jednotném organizátorovi IDS Prahy a Středočeského kraje. Jednotlivé procentní podíly na nákladech a příjmech musí být proto diskutovány při přípravě tohoto opatření se všemi aktéry (HMP, SČK a Ministerstvo dopravy). Výchozí stav modelu  je prozatím navržen 45/45/10 (v %).