Datová platforma a Virtualizace hl.m.Prahy

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.10 Integrované služby v mobilitě

Pozitivní dopady

  • Jednotný přístup ke zpracování dat.
  • Vytvoření a poskytnutí zcela nových dat.
  • Simulace městských procesů
  • Zlepšení rozhodovacích procesů a jejich optimalizace
  • Snížení negativních dopadů jednotlivých opatření v rámci současné i budoucí infrastruktury HMP
  • S ohledem na dopravu: zlepšení plynulosti dopravního provozu, snížené důsledků emisí, řešení krizových situací, modelování provětrávání tunelů apod.

Jednotná datová a integrační platforma pro HMP. Datová platforma bude sdružovat senzorická data „Smart City“ řešení a vybraná současná data HMP. DP umožní analýzu a propojování těchto dat, vizualizaci a poskytnutí dat ve formě open dat. Bude se jednat oblasti: Bezpečnost, demografie, doprava, ekonomika, energetika, kultura, odpadové hospodářství, turistika, telekomunikace, urbanismus, zdraví a životní prostředí.

Na datovou platformu přímo navazuje projekt Virtualizace Prahy, který umožní zobrazovat a zpracovávat senzorická data uložená v Datové platformě v prostředí virtuální augmentované reality. Dále bude tento systém zobrazovat městské procesy a jejich simulace. Toto zobrazení bude realizováno nad fyzickým 3D modelem Prahy a virtuálním 3D modelem Prahy IPR. V oblasti dopravy se bude jednat o simulace modelových případů omezení dopravy či uzavření dopravy zcela nebo naopak simulace dopadů na dopravu v případě vybudování nové komunikace, tunelu apod. Dalším případem pak může být např. modelování emisních jevů apod.