Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility (ve světě zvané anglicky Sustainable Urban Mobility Plan) je strategickým dokumentem – plánem v oblasti dopravy. Řeší dopravu jako celek, neodtrhává od sebe jednotlivé druhy dopravy. Naopak se snaží využít předností každého z nich. Klade důraz na vzájemnou provázanost. Do procesu přípravy Plánu udržitelné mobility je zahrnuta i široká veřejnost, protože plánování budoucnosti města a jeho okolí musí vždy vycházet z potřeb jeho obyvatel.

Přímými efekty zpracování a implementace Plánu udržitelné mobility bude především:

  • zlepšení dostupnosti
  • vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení energetické zátěže
  • snížení znečištění životního prostředí
  • kvalitní a atraktivní veřejný prostor
  • zvýšení bezpečnosti v dopravě

Plán udržitelné mobility má vést ke zlepšení kvality života v městském prostředí hlavního města Prahy s přesahem do spádového území ve Středočeském kraji – tzv. metropolitní oblasti. Plán mobility je také jednou z důležitých podmínek pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie – pro Operační program doprava (OPD) a Integrovaný regionální operační program (IROP) pro žádosti předkládané po 1. 1. 2018.

 

Co je cílem projektu?

Cílem Plánu udržitelné mobility je zajistit mobilitu obyvatel tak, aby budoucí pohyb lidí po městě nebyl zbytečně omezován, aby se řídil potřebami lidí, kteří ve městě a jeho okolí žijí a zároveň aby se postupně zlepšovala kvalita našeho života ve městě (např. méně hluku a emisí výfukových plynů apod.).

Proč Praha Plán udržitelné mobility Prahy a okolí dělá?

Hlavní město Praha chce v úzké spolupráci se Středočeským krajem nastavit strategické dopravní plánování tak, aby vycházelo z potřeb obyvatel a firem, přitom zbytečně nezatěžovalo životní prostředí a dovolilo hlavnímu městu i Středočeskému kraji dlouhodobý růst kvality a štěstí života.

Statut a působnost Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí?

Plán udržitelné mobility je vypracováván pro samotnou Prahu a pro tzv. metropolitní oblast – část Středočeského kraje kolem hlavního města. Jeho cílem je střednědobé koncepční a strategické řešení dopravního systému jako celku v souladu s principy udržitelné mobility, vycházejícím z evropských dokumentů Akčního plánu pro městskou mobilitu (2009) a Bílé knihy: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje (2011).

Plán mobility bude rozpracovávat Strategický plán hl. m. Prahy pro oblast dopravy, bude splňovat parametry plánu udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Po svém schválení v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy se stane hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje, čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky (schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 13/21 dne 11. 1. 1996).